Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n säännöt


Yhdistyksen nimi on Dalmatiankoirat-Dalmatinerna r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko maa.


Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:n jäsenyhdistyksenä edistää dalmatiankoirien kasvatusta, jalostusta ja käyttöä sekä toimia aatteellisena yhdyssiteenä jäsenten keskuudessa näiden koiraharrastusten edistämisessä.


Yhdistyksen toiminnassa voidaan käyttää molempia kotimaisia kieliä, kuitenkin siten, että yhdistyksen julkaisut, kiertokirjeet ja kokouspöytäkirjat laaditaan suomenkielellä sekä käännetään tarvittaessa ruotsinkielelle.


Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

 1. tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisutoimintaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta-, ja koulutustilaisuuksia, antamalla neuvoja ja opastusta jäsenilleen sekä järjestämällä koiranäyttelyitä,
 2. harjoittamalla jalostusneuvontaa,
 3. levittämällä tietoa kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa,
 4. seuraamalla kenneltoimintaa niin koti- kuin ulkomailla ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita sekä
 5. harjoittamalla yhteistoimintaa niin koti- kuin ulkomailla olevien keskusjärjestöjen ja kennelyhdistysten kanssa.


Yhdistyksen jäseninä voivat olla sekä yksityiset henkilöt että rekisteröidyt yhdistykset. Yksityiset henkilöt ovat vuosi-, ainais-, nuoriso-, perhe- tai kunniajäseniä ja rekisteröidyt yhdistykset vuosijäseniä. Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäsen valitaan hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella yhdistyksen kokouksessa. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ei ole täyttänyt 16 vuotta. Vuosi-, perhe- ja nuorisojäsen suorittavat vuosittain jäsenmaksun. Ainaisjäsenen jäsenmaksu suoritetaan kertakaikkisena. Kunniajäseneltä ei peritä vuosimaksua. Nuoriso- ja kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.


Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Jos jäsen jättää suorittamatta jäsenmaksunsa kuukauden ajalta, katsoo hallitus tämän eronneeksi eräpäivää seuraavassa hallituksen kokouksessa. Tai toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen vastaisesti tai on erotettu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös. Erotetulla jäsenellä on oikeus saada erottamisasia yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamisestaan tiedon saatuaan.


Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen koko nimi ja asuinpaikka. Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua tästä pidettyihin tietoihin. Jäsenellä, joka osoittaa etunsa yhdistyksen jäsenenä sitä vaativan, on oikeus nähdä myös muu luetteloon merkitty tieto. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamiseen sovelletaan muutoin, mitä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) ja tietosuojalaissa (1050/2018) säädetään.


Yhdistys voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä muodostaa rahastoja ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa.


Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen laatiman toimintakertomuksen ohella esitettävä yhdistyksen toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kokoukselle osoitettu toiminnantarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

10§
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen: syyskokoukseen loka-joulukuussa ja kevätkokoukseen helmi- huhtikuussa. Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai yhdistyksen kokouksen päätöksellä tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii, kussakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Kutsut kokouksiin tulee olla yhdistyksen Internet-sivuilla viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta tai viimeistään viikkoa ennen kokousta ilmestyvässä lehdessä. Sääntömääräisiin kokouksiin voidaan sallia hallituksen päätöksellä etäosallistumismahdollisuus video- ja ääniyhteydellä. Kokouksiin tulee kuitenkin olla mahdollisuus osallistua myös läsnä olevana. Kokouksessa on jokaisella yksityisellä äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni, jonka lisäksi kukin äänioikeutettu voi äänestää enintään yhdellä valtakirjalla. Etänä kokoukseen osallistuvan jäsenen äänestystavan tulee hallituksen määritellä ennen sääntömääräistä kokousta. Valtakirja on esitettävä ennen kokousta äänioikeuden tarkistamisen yhteydessä. Jäsenyhdistyksen valtuuttamalla edustajalla on oikeus käyttää kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten täyttä kymmenlukua kohti yksi ääni. Kokouksissa äänestetään avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei lippuäänestystä vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

11§
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja siihen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä toimintavuonna sekä toiminnantarkastajien lausunto,
 2. vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta,
 3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta,
 4. valitaan ehdokkaat Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:n valtuustoon ja muihin vastaaviin tehtäviin,
 5. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä sekä
 6. käsitellään muut hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. määrätään vuosi-, nuoriso-, ainais- ja perhejäsenten sekä jäsenyhdistysten jäsenmaksujen suuruus tulevana toimintakautena,
 2. hyväksytään hallituksen laatimat toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintakaudelle,
 3. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kolme (3) varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle tulevalle toimintakaudelle, sekä täydennetään hallitusta valitsemalla uudet varsinaiset jäsenet mahdollisten eronneiden tilalle. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä.
 4. päätetään jäsenlehteen ja muihin julkaisuihin liittyvistä asioista,
 5. päätetään yhdistyksen asiainhoitoon liittyvistä palkkioista ja korvauksista sekä
 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Pöytäkirjan tarkastuksen toimittavat sitä varten valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

12§
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus, johon toimintavuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kolmeksi toimintavuodeksi kerrallaan valittavat yhdeksän muuta varsinaista jäsentä ja kaksi toimintavuodeksi kerrallaan valittavaa varajäsentä. Varajäsenten järjestyksen määrittelee sääntömääräinen syyskokous joko äänimäärän perusteella tai yksimielisellä päätöksellä niissä tilanteissa, kun henkilövaaleja ei pidetä. Varajäsenet voivat osallistua hallitustoimintaan ja kokouksiin ja heillä on näissä tilanteissa puheoikeus. Varajäsenellä on äänioikeus vain jonkun hallituksen jäsenen poissa ollessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolme jäsentä. Erovuorot ratkaistaan yhdistyksen ensimmäisen toimintavuoden aikana kaikkien hallituksen jäsenten osalta ja sitten vuoron mukaan. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, ottaa varajäsen hänen paikkansa kuluvan kalenterivuoden loppuun saakka. Yhdistyksen syyskokous valitsee eronneen tilalle uuden varsinaisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Uuden hallituksen jäsenen toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään neljän jäsenen läsnä ollessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

13§
Hallituksen tehtävänä on:

 1. toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttajana,
 2. kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille esitettävät asiat sekä panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,
 3. edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa vastuuta yhdistyksen puolesta sekä
 4. määrätä yhdistyksen edustajat tehtäviin, jotka ovat hallituksen hoidettavia.

14§
Näiden sääntöjen muutosehdotus on jätettävä hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen sitä kokousta, jossa asia halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa kummassakin kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

15§
Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan kahden perättäisen vähintään kuukauden väliajoin pidetyn yhdistyksen kokouksen päätös. Purkamispäätökseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kummassakin kokouksessa. Yhdistyksen varat luovutetaan tällöin jollekin kennelasiaa edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle.

16§
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa säädetään.

Merkitty yhdistysrekisteriin 18.10.1971 nro: 107546.
(viimeisin muutos joulukuussa 2021)