Pentuvälityskäytäntö & suositusperiaatteet

PENTUVÄLITYSKÄYTÄNTÖ

Pentuvälityksessä välitetään Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n jäsenten kasvattamia pentueita, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

 • Kasvattaja on yhdistyksen jäsen ja asuu Suomessa
 • Pentue rekisteröidään Suomessa
 • Kasvattaja on allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen ja toimii sen mukaisesti
 • Kasvattaja on täyttänyt jalostuskyselyn suunnitellusta yhdistelmästä jalostustyöryhmän sihteerille hyvissä ajoin ennen astutusta
 • Kasvattaja on täyttänyt pentuekyselyt edellisistä kasvattamistaan pentueista ja sitoutuu täyttämään kyselyn myös tästä pentueesta aikaisintaan pentujen ollessa 8 viikon ikäisiä ja viimeistään pentujen ollessa 6kk ikäisiä
 • Kasvattaja on tutustunut dalmatiankoirien jalostuksen tavoiteohjelmaan
 • Pentueen emä on astutushetkellä vähintään 2 vuoden ikäinen
 • Pentueen vanhemmista on täytetty uusin terveyskysely sekä tarvittaessa täydennetty terveyskyselyä siten, että tiedot ovat ajantasaiset. Terveyskyselyn täyttäjän tulee olla henkilö, jonka luona koira asuu vakituisesti.
 • Kasvattaja sitoutuu JTO:n hengessä olemaan luovuttamatta kuuroja pentuja eteenpäin. Luovutukseksi katsotaan pennun luovuttaminen toisen henkilön hallintaan ja / tai vastuulle.
 • Kasvattajan, joka ei ole noudattanut pentuvälityskäytäntöjä, seuraavaa pentuetta tai kuluvan vuoden (365vrk) pentueita ei tulla välittämään yhdistyksen pentuja-sivulla. Tällä on vaikutus myös kasvattaja-listaukseen.

Täytä jalostuskyselylomake täällä.

Jalostuskysely suunnitellusta yhdistelmästä jalostustyöryhmälle on tehtävä hyvissä ajoin ennen astutusta. Jalostustyöryhmä käsittelee jalostuskyselyt ja muut postit arviolta kahden (2) viikon kuluessa. 

Jalostuskysely on voimassa nartun seuraaviin juoksuihin asti. Mikäli narttua ei tästä juoksusta astutetakaan, tai narttu jää tyhjäksi, tulee jalostustyöryhmälle täyttää uusi jalostuskysely.

Jalostustyöryhmä käsittelee jalostuskyselyn vasta kun kasvattaja on maksanut jäsenmaksun kyseiseltä vuodelta, allekirjoittanut kennelliiton kasvattajasitoumuksen ja tarvittavat terveyskyselyt, pentuekyselyt sekä muut yhdistelmää koskevat todistukset on toimitettu.

Jalostuskysely käsitellään käyttäen vanhempien sen hetkisiä terveys- ja muita tuloksia. Näiden tietojen muuttuessa kasvattaja voi halutessaan pyytää yhdistelmän tietojen päivitystä tai uudelleen käsittelyä.

Jalostustyöryhmä tiedottaa kasvattajalle ja uroksen omistajalle mahdollisesti tiedossaan olevista yhdistelmään sisältyvistä riskeistä.

Pentuetietojen julkaisu yhdistyksen Pentuja-sivulla

Pentueen tiedot julkaistaan Pentuja-sivulla viimeistään pentueen synnyttyä. Suunnitelmia- ja Astutetut-listalla pentuetietojen julkaiseminen on vapaaehtoista. Kasvattajan tulee kuitenkin toimittaa jalostuskysely yllä mainitusti sekä ilmoittaa jalostustyöryhmälle viipymättä, kun astutus on tapahtunut. Pentueen synnyttyä kasvattajan tulee ilmoittaa jalostustyöryhmälle pentujen syntymäaika ja pentujen määrä sekä sukupuolijakauma, jolloin pentueen tiedot viimeistään julkaistaan. Tiedot tulee ilmoittaa mahdollisimman pian pentueen synnyttyä. Kasvattaja voi halutessaan pyytää lisäämään tiedon "Kaikki pennut varattu". 

Pentueet, joissa on maininta " Kaikki pennut varattu" poistetaan Pentuja-listalta pentujen täytettyä 5 viikkoa. Muut pentueet poistetaan internet-sivuilta 2 kuukauden kuluttua pentueen syntymästä tai kasvattajan niin pyytäessä. Kasvattaja voi tarvittaessa pidentää julkaisuaikaa kuukaudeksi kerrallaan, ilmoittamalla jäljellä olevien pentujen määrän jalostustyöryhmälle ennen pentujen 2 kuukauden ikää ja tämän jälkeen kuukauden välein. Ilmoitus poistetaan pentuja-sivulta viimeistään pentujen ollessa 9 kk ikäisiä.

Kasvattaja vastaa julkaistujen tietojen oikeellisuudesta. Kasvattajan tulee ilmoittaa jalostustyöryhmälle, kun kaikki pennut on myyty tai narttu on jäänyt tyhjäksi, jolloin ilmoitus poistetaan Pentuja-sivulta. Pentue poistetaan Pentuja-sivulta 8 viikon kuluttua pentueen syntymästä, mikäli pentue ei näy KoiraNetissä, eikä kasvattaja ole ilmoittanut rekisteröimättömyydelle syytä.


SUOSITUSPERIAATTEET


Yhdistys suosittelee, että jalostukseen käytettävät dalmatiankoirat täyttävät seuraavat jalostuskriteerit. Mikäli jalostuskriteerit eivät kaikilta osin täyty, ilmoitetaan se yhdistyksen Pentuja-sivulla yhdistelmän tietojen yhteydessä.

Yhdistelmän sukusiitosprosentti

 • Sukusiitosprosentti, laskettuna vähintään 6 sukupolvesta, ei ylitä serkusparituksen sukusiitoskerrointa (6,25 %).

Jälkeläismäärät

 • Uroksella suositellaan tehtäväksi Suomessa korkeintaan 2 pentuetta vuodessa.
 • Jalostusyksilöllä saa olla korkeintaan 38 jälkeläistä (liikakäytön raja dalmatiankoirien jalostuksen tavoiteohjelmassa) sen elinaikana. Uroskohtaista jälkeläismäärää ei rajoiteta uroksen kuoleman jälkeen.

Lonkat

 • Jalostusyksilöiden on oltava kuvattu ennen astutusta eikä lonkkakuvaustulos saa olla huonompi kuin C (PEVISA-ohjelman vaatimus pentueen rekisteröinnille) tai vastaava SKL:n hyväksymä ulkomaalainen lonkkakuvaustulos.
 • C-lonkkaiselle yksilölle käytettävän yksilön lonkkien tulee olla A.
 • Lonkkakuvausvaatimukset koskevat FCI-maissa asuvia uroksia sekä tilapäisesti jalostuslainassa Suomessa olevia. Niiden ulkopuolelle jäävät FCI:n ulkopuolisissa maissa asuvat urokset.

Kyynärpäät

 • Yhdistelmästä ainakin toisella vanhemmista tulee olla kyynärpäiden kuvaustulos 0/0

Kuulo

 • Jalostusyksilöiden on oltava kuulotestattuja ja niistä toisen tulee olla molemmin puolin kuuleva (BAER +/+, Kuuleva/Kuuleva)

ARDS

 • Yksilöiden on täytettävä WAFDAL:n vaatimukset: sukupolvia tunnetusta tai oletetusta ARDS:n periyttäjästä jalostusyksilöön on oltava enemmän kuin 5
 • Jos sukupolvia tunnetusta tai oletetusta ARDS:n periyttäjästä jalostusyksilöön on 5 tai vähemmän, mutta jalostusyksilö on testattu geenitestillä ARDS-vapaaksi, täyttää yhdistelmä tällöin yhdistyksen suositusperiaatteet tämän kohdan osalta.

Näyttelytulokset

 • Jalostukseen käytettävien yksilöiden tulee olla palkittu näyttelyssä vähintään palkinnolla ”erittäin hyvä” (EH) tai vastaava (”very good”, VG)

Muut huomioitavat asiat

Yllä lueteltujen kriteerien lisäksi pentueen kasvattajan ja uroksen omistajan vastuulla on arvioida koiriensa eri ominaisuudet, mm. luonne ja terveydentila, ennen koirien jalostukseen käyttöä.


Luonne

 • Jalostusyksilöiden tulee olla hyväluonteisia. Aggressiivista tai arkaa koiraa ei pidä käyttää jalostukseen.

Terveys ja rakenne

Jalostuskäyttöä rajoittavia sairauksia ovat mm.

 • OCD, selkäsairaudet sekä muut luuston ja nivelten sairaudet
 • Allergiat ja atopia
 • Toistuvat iho-oireet
 • Toistuvat korvatulehdukset
 • Idiopaattinen epilepsia
 • Virtsatie-elinten sairaudet mm. uraattikiteet
 • Ruokatorven laajentuma
 • Erikoisruokavalion tarve
 • Säännöllinen lääkitys johonkin sairauteen
 • Häntämutka
 • Kuurous
 • Entropium
 • Napatyrä

Jalostusyksilöiden ikä

 • Nartun tulee olla astutushetkellä vähintään 2 vuoden ikäinen. Iäkkään nartun jalostuskäyttöä, erityisesti ensisynnyttäjänä, on harkittava tarkkaan ja otettava huomioon nartun kunto ja terveys.
 • Uroksen alaikäraja muodostuu lonkkakuvauksen alaikärajasta (12 kk). Nuorten urosten jalostuskäytössä on kuitenkin syytä käyttää harkintaa, koska iän ja aikuistumisen myötä koirilla voi tapahtua muutoksia terveydentilassa ja luonteessa.